Connect with us

ΚΡΗΤΗ

Ο δρόμος του Λέντα ξανά θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο

Δημοσιεύτηκε

στις

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας)


Τα προβλήματα στο δρόμο της ευρύτερης περιοχής του Λέντα θέτει στο Περειφεριακό συμβούλιο για άλλη μια φορά ο περιφερειακός σύμβουλος Ματαλλιωτάκης Γιώργος.

Τα άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη
Γ. Απάντηση σε ερωτήσεις των Περιφερειακών Σύμβουλων κ.κ.:
1) Μαρκογιαννάκη Αλέξανδρου με θέμα: «Καταστροφές από την κακοκαιρία στα Χανιά την 26η Οκτωβρίου»
2) Ματαλλιωτάκη Γιώργου με θέμα: «Προβλήματα στο δρόμο της ευρύτερης περιοχής του Λέντα».
3) Σπυρόπουλου Γιώργου με θέμα:
α) «Παράνομη αλίευση στον κόλπο Μεσαράς».
β) «Ιατρική περίθαλψη σε καρκινοπαθείς και διαβητικούς».
1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.1 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018. (προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – συμβάσεις μίσθωσης έργου), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 275815/22-12-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης ΠΚ.
1.2 Τροποποίηση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, σε πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 275824/22-12-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης ΠΚ.
1.3 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, ειδικότητας ΥΕ Εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 3547/08-01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης ΠΚ.
– (εισηγήτρια των αρ. 1.1, 1.2 & 1.3 θεμάτων η Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ κα Ελευθερίου Χρύσα).

1.4 Ορισμός εκπροσώπων υπαλλήλων Περιφέρειας Κρήτης στην Επιτροπή Ελέγχου Επιθεωρήσεων Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης και Διενέργειας Εξετάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 6 ΠΔ 23/2000 και το αριθμ. πρωτ. 256614/30-11-2017 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων.

– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Βουλγαράκης Απόστολος)

1.5 Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικών Παντοπωλείων ΠΕ, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 274164/21-12-2017 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων και τη σχετική εισήγηση.

– (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Πιτσούλης Γιώργος).
2. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
2.1 Έγκριση τροποποίησης Σχεδίου Δράσης ΠΚ/ΠΕ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.
-(εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).
2.2 Κατάρτιση προϋπολογισμού για κοινωνικές δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων για το έτος 2018, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.

2.3 Έγκριση αποδοχής προϋπολογισμού για την χρηματοδοτική περίοδο 2018-2019 στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους άπορους (ΤΕΒΑ) ύψους 6.035.480,00€, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.

– (εισηγήτρια των αριθμ. 2.2 και 2.3 θεμάτων η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής κα Βρέντζου – Σκορδαλάκη Θεανώ).

2.4 Κατάρτιση προϋπολογισμού πολιτισμού-αθλητισμού της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων για το έτος 2018, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.

– (εισηγητές ο Εντεταλμένος ΠΣ στον τομέα Πολιτιστικών κ Φασουλάκης Κώστας και ο Εντεταλμένος ΠΣ στον τομέα Αθλητισμού κ Συριγωνάκης Νίκος)
3. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
3.1 Εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για την Περιφέρεια Κρήτης έτους 2018, σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 274852/22-12-2017 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ.
– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα κ. Χνάρης Μανόλης).
4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
4.1 Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης: «Κατασκευή Λ/Ξ Βασιλικών Ανωγείων Ηρακλείου Κρήτης» με τη διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 (Ανοικτή Διαδικασία), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 271640/19-12-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων κ Ξυλούρης Νικόλαος)

5. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
5.1Έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας για την παραχώρηση μηχανημάτων οδοστρωσίας από την Περιφέρεια Κρήτης στον Δήμο Αρχανών, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 278877/29-12-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ Κουκιαδάκης Ευριπίδης)
5.2 Τροποποίηση της με αριθ. 118/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας με αντικείμενο την «ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ – ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ» άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 276836/27-12-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Βουλγαράκης Απόστολος).

6. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των αριθμ. 8/11-5-2017, 9/22-6-2017, 10/27-7-2017, 11/18-9-2017, 12/30-10-2017, 13/30-11-2017 και 14/30-11-2017 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.
– (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Πιτσούλης Γιώργος).

Ακολουθήστε το Cretanmagazine στο Google News και στο Facebook

Σχολιασε

ΑΦΗΣΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *