Connect with us

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Παράταση έως τις 23 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Avatar

Δημοσιεύτηκε

στις

Δεν έχει ακόμα εκδοθεί η σχετική απόφαση, ενώ υπενθυμίζεται ότι η αρχική προθεσμία έληγε την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου


Η σχετική ανακοίνωση από τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων αναφέρει τα εξής:

«H περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» παρατείνεται έως 23-12-2016.

Οι υποψήφιοι, αφού υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τις αιτήσεις στήριξης-φακέλους υποψηφιότητας, οφείλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή έως και τις 9-1-2017, να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης».

 

To Δελτίο τύπου του υπουργείου

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 ως εξής: Τελευταία ημέρα οριστικοποίησης ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η Παρασκευή, 23.12.2016 ενώ τελευταία ημέρα προσκόμισης του φακέλου υποψηφιότητας στις ΔΑΟΚ η Δευτέρα, 9.1.2017.

 

Η διευκρινιστική εγκύκλιος

Δεν αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας το εισόδημα

Σε αντίθεση με παλαιότερες προκηρύξεις, το εισόδημα δεν είναι πλέον κριτήριο επιλεξιμότητας, δηλαδή υποψήφιος δεν δύναται να αποκλειστεί λόγω ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος,  όπως διευκρινίζεται στην τελευταία εγκύκλιο του γενικού γραμματέα του υπουργείου Χαράλαμπου Κασίμη, σχετικά με το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος 2016.

Όπως αναφέρεται στη διευκρινιστική εγκύκλιο, κατά τον προσδιορισμό του ατομικού ετήσιου εισοδήματος και του συνολικού οικογενειακού ετήσιου εισοδήματος του έτους υποβολής της αίτησης ενίσχυσης (εξεταζόμενο έτος – 2016), λαμβάνεται υπόψη το «Συνολικό δηλωθέν εισόδημα» του πίνακα Γ1 του εκκαθαριστικού σημειώματος του φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2016 και κάθε σύζυγο.

Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα για κάθε σύζυγο, ανεξάρτητα από τα έτη γάμου, δηλαδή τα εισοδήματα του συζύγου και της συζύγου του προηγούμενου του γάμου έτους θα συμπεριληφθούν στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι:

α) Υπολογίζονται όλα τα εισοδήματα που συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό δηλωθέν εισόδημα, ανεξάρτητα αν έχουν διακοπεί ή όχι και συνεπώς,

β) δεν υπολογίζονται τα τεκμαρτά εισοδήματα.

 

Αναλυτικά η εγκύκλιος

Θέμα: «Διευκρινίσεις όσον αφορά την 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 έτους 2016»

Σχετικό: Αρ. 8837/14-10-2016 Απόφαση «1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016»

Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.1 έτους 2016 του ΠΑΑ 2014-2020 σας διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

1. Ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής. Κάθε αντίτυπο του φακέλου υποψηφιότητας παραδίδεται στην οικεία ΔΑΟΚ μέσα σε ξεχωριστό σκληρό κουτί με λάστιχο. Στην ράχη και στο μπροστινό μέρος του κουτιού αναγράφεται η ένδειξη «Υπομέτρο 6.1», το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, η Περιφερειακή Ενότητα, το ονοματεπώνυμο του συντάκτη μελετητή και η ένδειξη πρωτότυπο ή αντίγραφο. Εντός του κουτιού, τα δικαιολογητικά πρέπει να βρίσκονται σε φάκελο με ελάσματα με τη σειρά που έχουν αριθμηθεί στο ΠΣΚΕ.

2. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.agrotikianaptixi.gr/ – Μέτρα ΠΑΑ 2014-2020–Υπομέτρο 6.1 (http://www.agrotikianatixi.gr/index.php?obj=e6dc5789517d0ecd) έχουν αναρτηθεί εγκύκλιοι του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) σχετικά με το χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων στον αγροτικό τομέα επαγγελματιών αγροτών καθώς και σχετικές πληροφορίες. Επίσης, στον ίδιο ιστότοπο έχουν αναρτηθεί οι τυπικές αποδόσεις των καλλιεργειών/εκτροφών ανά κωδικό ΟΣΔΕ και ανά προτεραιότητα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) και των Περιφερειών.

3. Διπλή καλλιέργεια: Είναι αποδεκτή σε περιπτώσεις θερμοκηπιακών και υπαίθριων κηπευτικών (επίσπορες καλλιέργειες) με υπολογισμό τυπικής απόδοσης για κάθε καλλιέργεια χωριστά.

4. Συμμετοχή σε Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών: Δεν αφορά τη συμμετοχή σε άλλα συλλογικά όργανα π.χ. Συνεταιρισμούς αλλά μόνο σε Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών.

5. Ιδιοκτησία: Για την εύρεση του ποσοστού της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη συνυπολογίζεται και η ιδιόκτητη γεωργική έκταση του/της συζύγου του/της υποψηφίου. Ως παραστατικό ιδιοκτησίας της γεωργικής γης που κατέχει η/ο σύζυγος του/της υποψηφίου δύναται να προσκομισθεί η τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). Επισημαίνεται ότι βαθμολογείται η ιδιόκτητη γεωργική γη την οποία ο υποψήφιος νέος γεωργός κατέχει κατά πλήρη κυριότητα ή και κατά επικαρπία (δηλαδή δεν βαθμολογείται η κατοχή γης κατά ψιλή κυριότητα). Παραστατικά νόμιμης κατοχής θα προσκομίζονται μόνο για τα αγροτεμάχια για τα οποία έχει υπάρξει (ή προγραμματίζεται να υπάρξει) μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς μετά την υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ. Δεκτή μπορεί να γίνεται και η συμβολαιογραφική περίληψη συμβολαίου, εφόσον περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, συνοδευόμενη από τη μετεγγραφή. Η προσκόμιση των παραστατικών γίνεται είτε με την κατάθεση του φυσικού φακέλου υποψηφιότητας είτε μετά την ανάρτηση των βαθμολογικών πινάκων εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην αρ. 8585/10-10-2016 ΥΑ. Οι αξιολογητές θα βαθμολογούν με βάση τα δηλωθέντα στο φάκελο υποψηφιότητας.

6. Νέες φυτείες: (πχ νεαρά δένδρα, αμπελώνες): Για τον υπολογισμό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) των καλλιεργειών μόνιμων νεαρών φυτειών θα χρησιμοποιηθεί το 50% της τυπικής απόδοσης που χρησιμοποιείται για τις φυτείες που έχουν μπει στην παραγωγή.

7. Εισόδημα: Σε αντίθεση με παλαιότερες προκηρύξεις, το εισόδημα δεν είναι πλέον κριτήριο επιλεξιμότητας, δηλαδή υποψήφιος δεν δύναται να αποκλειστεί λόγω ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος.

Κατά τον προσδιορισμό του ατομικού ετήσιου εισοδήματος και του συνολικού οικογενειακού ετήσιου εισοδήματος του έτους υποβολής της αίτησης ενίσχυσης (εξεταζόμενο έτος – 2016), λαμβάνεται υπόψη το «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ» του πίνακα Γ1 του εκκαθαριστικού σημειώματος του φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2016 και κάθε σύζυγο.

Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα για κάθε σύζυγο, ανεξάρτητα από τα έτη γάμου, δηλαδή τα εισοδήματα του συζύγου και της συζύγου του προηγούμενου του γάμου έτους θα συμπεριληφθούν στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα.

 

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι:

α) Υπολογίζονται όλα τα εισοδήματα που συμπεριλαμβάνονται στο ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ανεξάρτητα αν έχουν διακοπεί ή όχι και συνεπώς,

β) δεν υπολογίζονται τα τεκμαρτά εισοδήματα.

8. Ο υποψήφιος πρέπει πριν την έκδοση της απόφασης ένταξής του στο μέτρο να διακόψει οποιαδήποτε μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη διακοπή, ο χρόνος προσκόμισής τους και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι μία απασχόληση δεν είναι μόνιμη αναφέρονται στην παράγραφο 3.12 του άρθρου 14 της ΥΑ. Η διακοπή μη μόνιμης εξαρτημένης εργασίας δεν είναι απαραίτητη υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο υποψήφιος κρίθηκε από το ΜΑΑΕ ως νεοεισερχόμενος επαγγελματίας αγρότης. Υπενθυμίζεται ότι εντός δύο ετών από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας του νεοεισερχομένου οι δικαιούχοι επανακρίνονται από το ΜΑΑΕ προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι πλέον επαγγελματίες αγρότες. Στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου θα διασταυρωθεί και το κατά πόσον έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις του δικαιούχου ως προς την απασχόληση καθ’ όλη την περίοδο των δύο ετών. Η ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη πρέπει να διατηρηθεί μέχρι την ορθή ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

9. Όπου στο κείμενο της αρ. 8585/10-10-2016 ΥΑ αναφέρεται η διακοπή της εξωγεωργικής απασχόλησης [παρ. 3.11(γ) και 5 του άρθρου 14, παρ. 16(γ), 17.2(iv) και παρ. 18 του άρθρου 16] νοείται ότι πρόκειται για τη διακοπή της εξωγεωργικής μόνιμης εξαρτημένης ή μη εξαρτημένης απασχόλησης.

10. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του υποψηφίου και του συντάκτη του επιχειρηματικού σχεδίου (γεωτεχνικός ή τεχνολόγος γεωπονίας) πρέπει να αναφέρει ότι ο συντάκτης αναλαμβάνει πέραν της υποχρέωσης εκπόνησης του επιχειρηματικού σχεδίου και την υποχρέωση τεχνικής στήριξης του υποψηφίου μέχρι την ολοκλήρωσή του (υποβολή αιτημάτων τροποποίησης επιχειρηματικού σχεδίου, αιτημάτων πληρωμής, κλπ). Εφόσον ο συντάκτης του επιχειρηματικού σχεδίου έχει σχέση εργασίας σε κάποιο νομικό πρόσωπο (π.χ. εταιρεία) είναι δυνατή η σύναψη του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του νομικού προσώπου και του υποψηφίου βάσει του οποίου το νομικό πρόσωπο αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας στον υποψήφιο για την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου του και για την τεχνική στήριξη του υποψηφίου μέχρι την ολοκλήρωσή του επιχειρηματικού του σχεδίου (υποβολή αιτημάτων τροποποίησης επιχειρηματικού σχεδίου, αιτημάτων πληρωμής, κ.λπ.).

11. Όσον αφορά το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του υποψηφίου και του συμβούλου, πρέπει να τηρούνται οι φορολογικές διατάξεις. Κατά συνέπεια, γίνεται δεκτό ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο έχει θεωρηθεί από την

αρμόδια ΔΟΥ είτε θεωρημένο αντίγραφο της τριμηνιαίας συγκεντρωτικής κατάστασης συμφωνητικών που υποβάλλεται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία για θεώρηση στην αρμόδια ΔΟΥ ανά τρίμηνο (που περιλαμβάνει και το εν λόγω συμφωνητικό). Η τριμηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση δύναται να υποβληθεί κατά τον πρώτο μήνα που έπεται του σχετικού τριμήνου.

12. Δεν προσκομίζονται με το φάκελο υποψηφιότητας οικονομικά παραστατικά αμοιβής του συντάκτη του αιτήματος.

13. Γεωτεχνικοί ή Τεχνολόγοι Γεωπόνοι υποψήφιοι νέοι γεωργοί έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας για τον εαυτό τους.

14. Το αρ. 11 δικαιολογητικό στον κατάλογο των δικαιολογητικών που συνοδεύουν το φάκελο υποψηφιότητας «Αντίγραφο τίτλου σπουδών (π.χ. απολυτήριο λυκείου)» δεν είναι υποχρεωτικό. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται τίτλος σπουδών, συμπληρώνεται «Δεν είναι υποχρεωτικό» στο σχετικό πεδίο στο ΠΣΚΕ.

15. Το εκκαθαριστικό της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, το αντίγραφο της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) (εφόσον υπάρχει) του/της υποψηφίου και της/του συζύγου του/της όπως και τα φορολογικά έντυπα που απαιτούνται για τα νομικά πρόσωπα γίνονται αποδεκτά εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και υποβληθούν με το φάκελο υποψηφιότητας. Συνεπώς δεν απαιτείται η συνυποβολή κάποιας υπεύθυνης δήλωσης για αυτά ούτε η θεώρησή τους από Δ.Ο.Υ.

16. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, η σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ήταν υπόχρεος υποβάλλεται χωρίς θεώρηση από τη Δ.Ο.Υ.

17. Στις βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ. περιλαμβάνονται οι: α) βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή μεταβολής ατομικών στοιχείων και β) βεβαίωση διακοπής εργασιών. Γίνονται αποδεκτά και απλά φωτοαντίγραφα των ανωτέρω βεβαιώσεων. Δεν απαιτείται αντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ από τη Δ.Ο.Υ. εφόσον υφίσταται οποιοδήποτε φορολογικό έγγραφο όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του υποψηφίου νέου γεωργού.

18. Η υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου (άρθρο 14, παράγραφος 3.11 και παράγραφος 4.12) πρέπει να φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ. Αντίστοιχη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ πρέπει να φέρει και η υπεύθυνη δήλωση του/της συζύγου της/του υποψηφίου φυσικού προσώπου. Δεν απαιτείται κάποια άλλη θεώρηση υπογραφών στην αίτηση στήριξης – φάκελο υποψηφιότητας ή στην αίτηση πληρωμής α’ δόσης.

19. Σύμφωνα με το νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Το Δημόσιο, πλέον, υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Κατά συνέπεια, είναι αποδεκτά ως δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας δημόσια έγγραφα που δεν είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αλλά απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Επιπλέον, κατ’ εφαρμογή του προαναφερόμενου νόμου καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόμενων από την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων.

20. Οι ΔΑΟΚ οφείλουν να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο, ανά τρίμηνο, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί. Στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.

21. Σε περίπτωση εκτάσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, ο φάκελος υποψηφιότητας θα περιλαμβάνει αντίγραφο του εντύπου πληροφοριών (καρτέλα) του υποψηφίου από το Αμπελουργικό Μητρώο με τα στοιχεία του και τα στοιχεία της αμπελουργικής του εκμετάλλευσης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται η αμπελοοινική νομοθεσία (αμπελουργικό μητρώο κ.τ.λ.) ιδιαίτερα όσον αφορά τη συμμόρφωση με τη απαγόρευση νέων φυτεύσεων εκτάσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για παραγωγή οίνου χωρίς αντίστοιχα δικαιώματα φύτευσης. Στο επίπεδο της αξιολόγησης ελέγχεται η νομιμότητα φύτευσης για αγροτεμάχια με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου τα οποία δεν απεικονίζονται στην αίτηση στήριξης του υποψηφίου και τυχόν προβληματικά αγροτεμάχια εξαιρούνται από την εκμετάλλευση.

22. Οι όροι και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των υποψηφίων που ισχύουν κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης πρέπει να ισχύουν και κατά την ένταξη των υποψηφίων νέων γεωργών στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

23. Δεν υπάρχει περιορισμός αν τα δικαιολογητικά που θα ανεβάσετε ηλεκτρονικά σε μορφή pdf θα είναι ασπρόμαυρα ή έγχρωμα. Τα σχετικά δικαιολογητικά θα επισυναφθούν και στον φυσικό φάκελο υποψηφιότητας. Για λόγους γρήγορου upload το οποίο θα εξυπηρετήσει όλους τους εμπλεκόμενους τις τελευταίες ημέρες αιχμής, προτείνουμε τα δικαιολογητικά να είναι ασπρόμαυρα ώστε να μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα.

24. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος είτε εκτίει ήδη την στρατιωτική του θητεία, είτε αναμένεται να καταταγεί μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης δύναται να συγκαταλέγει στους επιλέξιμους δικαιούχους του προγράμματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, οι δεσμεύσεις/υποχρεώσεις που αναλαμβάνει δεν αναστέλλονται.

25. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής δύναται να συγκαταλέγει στους επιλέξιμους δικαιούχους του προγράμματος.

26. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος λαμβάνει επίδομα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67% και κρίνεται από τον αρμόδιο φορέα (ΚΕΠΑ) ως ικανός προς εργασία (βιοποριστικό επάγγελμα) είναι επιλέξιμος για ένταξη στο μέτρο. Όμως, οι δεσμεύσεις/υποχρεώσεις που αναλαμβάνει δεν αναστέλλονται. Συνεπώς πρέπει ο υποψήφιος να έχει διερευνήσει το αν μπορεί να εγγραφεί στον Ο.Γ.Α.

27. Οι συντάξεις αναπηρίας κρίνονται κατά περίπτωση. Εφόσον υποψήφιος που λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας κριθεί δικαιούχος θα ενημερώνεται το ταμείο συνταξιοδότησής του και συνεπώς η ένταξη στο υπομέτρο 6.1 μπορεί, ανάλογα με τις διατάξεις που ισχύουν, να οδηγεί σε μείωση ή και αναστολή της σύνταξης.

28. Δεν απαιτείται η διακοπή της ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης υποψήφιου νέου γεωργού. Όταν ο υποψήφιος εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα επαγγελματίας αγρότης δεσμεύεται ότι θα υποβάλλει αίτηση εγγραφής στον ΟΓΑ μέσα σε 6 μήνες και ότι εντός 2 ετών ότι θα προσκομίσει την εγγραφή του. Ο υποψήφιος λοιπόν θα πρέπει να ενεργήσει αναλόγως με τις προϋποθέσεις για την εγγραφή του στον ΟΓΑ.

29. Εφόσον ο υποψήφιος δηλώνει στο επιχειρηματικό του σχέδιο ότι μέσω συγκεκριμένων αγροτεμαχίων/εκτροφών της εκμετάλλευσής του παράγονται προϊόντα με γεωγραφικές ενδείξεις (προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ), οι αξιολογητές πρέπει να ελέγξουν αν οι εν λόγω καλλιέργειες / εκτροφές πραγματοποιούνται εντός των οριοθετημένων ζωνών ΠΟΠ/ΠΓΕ με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία. Σημειώνουμε ότι στoυς ιστότοπους

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/proionta_ana_perifereia.pdf http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/LISTA-OINON-POP/lista_POP.pdf και http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/LISTA_OINON_PGE/lista_Pge.pdf

του ΥΠΑΑΤ είναι αναρτημένα τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ της χώρας.

30. Τα στοιχεία που μεταφέρονται στο ΠΣΚΕ από το ΟΣΔΕ, μεταφέρονται με κατάλληλο πληροφορικό σύστημα. Τα στοιχεία αυτά είναι πάντα εκείνα τα οποία έχουν προκύψει από τον πιο πρόσφατο διασταυρωτικό έλεγχο που έχει διεξαχθεί στο ΟΣΔΕ. Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι του ΟΣΔΕ διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ήδη από τον Απρίλιο του 2016 έχει υπάρξει επαρκής δημοσιοποίηση ότι οι υποψήφιοι προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 έχουν την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΟΣΔΕ. Συνεπώς είναι στην ευθύνη του υποψηφίου να υποβάλει έγκαιρα δήλωση ΟΣΔΕ ώστε να έχει μεσολαβήσει ο επαρκής χρόνος η δήλωσή του να ενσωματωθεί στο ΟΣΔΕ και στη συνέχεια να είναι διαθέσιμη για το ΠΣΚΕ. Δηλώσεις ΟΣΔΕ για τις οποίες δεν θα έχει εκτελεστεί ο διασταυρωτικός έλεγχος πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ένταξης στο υπομέτρο 6.1 δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν από το ΠΣΚΕ και δεν μπορούν να τεκμηριώσουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στο υπομέτρο 6.1. Στις 21 Νοεμβρίου του 2016 η εικόνα του ΟΣΔΕ που θα αντλεί το ΠΣΚΕ θα σταθεροποιηθεί και δεν θα επηρεάζεται από μεταγενέστερους διασταυρωτικούς ελέγχους.

31. Δεν είναι επιλέξιμοι υποψήφιοι φυσικά πρόσωπα των οποίων ο/η σύζυγος έχει ενεργή δήλωση ΟΣΔΕ κατά το έτος 2016. Ισχύουν οι περιορισμοί της ανωτέρω παραγράφου.

32. Σύμφωνα με την παράγραφο 1.1 του άρθρου 7 της ΥΑ του μέτρου, οι αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών που προηγούνται της πρώτης εγκατάστασης είναι μη επιλέξιμοι για το πρόγραμμα των νέων γεωργών. Ο έλεγχος συνίσταται στη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων με διαθέσιμες βάσεις δεδομένων (ΟΣΔΕ, ΟΓΑ κ.λπ.). Ο έλεγχος αυτός οδηγεί στην απόρριψη τους επαγγελματίες αγρότες που ήταν εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ, αυτούς που ενώ είχαν όλες τις προϋποθέσεις να χαρακτηριστούν ως επαγγελματίες, δεν είχαν εγγραφεί στο ΜΑΑΕ καθώς επίσης τις περιπτώσεις της παραγράφου 1.5 του ίδιου άρθρου (υποψηφίους με σύζυγο που είναι είτε επαγγελματίας αγρότης εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης από το ΜΑΑΕ, εξαιρουμένων των συζύγων των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας). Το χρονικό διάστημα που θα ελεγχθεί είναι η τελευταία 5ετία.

33. Όσον αφορά την παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη σε τυπική απόδοση), αθροίζουμε όλες τις τυπικές αποδόσεις εκτροφών και καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων και των βοσκοτόπων. Οι βοσκότοποι προσμετρούν στη φυτική παραγωγή ενώ οι κοινοτικοί βοσκότοποι εκλαμβάνονται ως μισθωμένοι κατά τους υπολογισμούς της τυπικής απόδοσης.

34. Προσωρινή διαμονή είναι η περίοδος όπου κάποιος διαμένει σε τόπο διαφορετικό από αυτόν όπου διαμένει συνήθως (μόνιμη κατοικία) και δεν τον χρησιμοποιεί ως κέντρο της κοινωνικής και οικονομικής του δραστηριότητας. Συνεπώς, περιπτώσεις όπου ο/η σύζυγος διαμένει προσωρινά σε τόπο διαφορετικό από εκείνον της μόνιμης κατοικίας της/του υποψηφίου, δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγο απόρριψης.

35. Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης. Εκμεταλλεύσεις ή τμήματα εκμεταλλεύσεων που δεν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας των αρχηγών της εκμετάλλευσης δεν γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς του προγράμματος. Θεωρείται ότι ο υποψήφιος έχει δυνατότητα πρόσβασης για την εύρυθμη λειτουργία της εκμετάλλευσης στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα και στις όμορες προς αυτήν Περιφερειακές Ενότητες. Συνεπώς, κατά την αξιολόγηση δεν θα εξαιρούνται από την εκμετάλλευση αγροτεμάχια που βρίσκονται εντός οικείας και των όμορων προς αυτήν Περιφερειακών Ενοτήτων.

Ως προς τους βοσκοτόπους, θεωρείται ότι υπάρχει δυνατότητα ευχερούς πρόσβασης στο σύνολο των βοσκοτόπων που περιλαμβάνονται στο ΟΣΔΕ του υποψηφίου. Συνεπώς δεν εξαιρούνται βοσκότοποι ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους τοποθεσία.

36. H έδρα της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης. Για τη μελισσοκομία δεν απαιτείται η ύπαρξη γης.

37. Αναφορικά με την επίτευξη των ποιοτικών στόχων (παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης) στα πιστοποιημένα ποιοτικά προϊόντα συγκαταλέγονται και προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί βάσει ιδιωτικών πρωτόκολλων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

38. Οι υποψήφιοι που έχουν κάνει ήδη έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ. πριν την υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας θεωρείται ότι πληρούν την δέσμευση/υποχρέωση έναρξης υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου με την υποβολή. Συνεπώς στο σχετικό πεδίο του επιχειρηματικού σχεδίου συμπληρώνεται η ημερομηνία υποβολής.

39. Ο υποψήφιος μπορεί να προσκομίσει αναστολή επιδόματος ανεργίας σε ημερομηνία μεταγενέστερη της υποβολής της αίτησης στήριξης, και συγκεκριμένα εφόσον κριθεί ως εν δυνάμει δικαιούχος με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, σύμφωνα με το άρθρο 16 της αρ. 8585/10-10-2016 ΥΑ.

40. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 14, παράγραφοι 3.11, 3.18 και 4.12 καθώς και η αίτηση πληρωμής, παράγονται από το ΠΣΚΕ.

41. Η αίτηση για την πληρωμή της α’ δόσης συνυποβάλλεται με το φάκελο υποψηφιότητας αλλά λαμβάνει διαφορετικό πρωτόκολλο από αυτόν. Με την αίτηση πληρωμής α δόσης, που συνυποβάλλεται με το φάκελο υποψηφιότητας, θα προσκομίζεται και απλό φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης που αφορά στον λογαριασμό ΙΒΑΝ που έχει δηλώσει ο υποψήφιος.

42. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να προσκομίσει κάποια δικαιολογητικά (διακοπή εργασίας, απόδειξη νόμιμης κατοχής, αναστολή επιδόματος ανεργίας) αφού συμπεριληφθεί στον πίνακα των εν δυνάμει δικαιούχων. Εφόσον όμως:

α) προσκομίσει το σύνολο των δικαιολογητικών με το φάκελο υποψηφιότητας

β) κριθεί επιλέξιμος και

γ) συγκεντρώνει ικανή βαθμολογία

κατατάσσεται απευθείας στον πίνακα των δικαιούχων.

43. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της οριστικοποίησης της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται τα δικαιολογητικά διακοπής εργασίας, απόδειξης νόμιμης κατοχής, αναστολής επιδόματος ανεργίας και οι τριμηνιαίες θεωρημένες καταστάσεις.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 έτους 2016, το παρόν έγγραφο καθώς και άλλα σχετικά διευκρινιστικά έγγραφα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.agrotikianaptixi.gr/ – Μέτρα ΠΑΑ 2014-2020 – Υπομέτρο 6.1 www.agrotikianatixi.gr.

 

Bρείτε εδώ ολόκληρη τη Διευκρινήσεις για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών.pdf

Ακολουθήστε το Cretanmagazine στο Google News και στο Facebook

Σχολιασε

ΑΦΗΣΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *