Connect with us

ΚΡΗΤΗ

Δύο έργα Interreg Ελλάδα – Κύπρος για το Δήμο Χερσονήσου

Avatar

Δημοσιεύτηκε

στις

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Eλλάδα-Κύπρος 2014-2020, ο Δήμος Χερσονήσου, θα συμμετάσχει σε δύο έργα


Το πρώτο έργο έχει τίτλο ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε δημόσια κτίρια του διασυΝοριακού τόξου Ελλάδας – Κύπρου, με ακρωνύμιο ΣΥΝ-ΕΡΓΕΙΝ, το οποίο εμπίπτει στον άξονα προτεραιότητας 2 αποδοτική

Χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές, στο θεματικό στόχο 4 υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς, και στην επενδυτική προτεραιότητα 4c στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων και στον τομέα της στέγασης (Ειδικός στόχος: 2.1 αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια).

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού σε κτίρια των συμμετεχόντων Δήμων και η υλοποίηση πιλοτικών δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κομβικά για την λειτουργία τους κτίρια υψηλής χρηστικότητας και επισκεψιμότητας. Η υλοποίηση του έργου θα λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους/ανάγκες/προοπτικές καθώς και τις παραδοσιακές μορφές αρχιτεκτονικής στη διασυνοριακή περιοχή.

Ειδικά για τη συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στην πρόταση επιλέχθηκαν με γνώμονα το βαθμό ωριμότητας οι ακόλουθες δράσεις:

 • Υλοποίηση ώριμου επιδεικτικού έργου ενεργειακής αναβάθμισης στο Γυμνάσιο και Λύκειο Μαλίων και στο Δημοτικό Επισκοπής.
 • Συλλογή και καταγραφή στοιχείων λειτουργίας του επιδεικτικού έργου.
 • Συλλογή στοιχείων που αφορούν στην Ενεργειακή Απόδοση Δημόσιων Κτιρίων και στο κτιριακό απόθεμα στο Δήμο.
 • Επικοινωνιακές δράσεις (διοργάνωση και συμμετοχή σε ημερίδες, επικοινωνιακό υλικό, κτλ.).

To Εταιρικό Σχήμα αποτελείται από τους εταίρους:

 1. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας – ΥΕΕΒΤ – Συντονιστής Εταίρος της πρότασης
 2. Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας – ΑΝΕΛ
 3. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ
 4. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης – Ενεργειακό Κέντρο Κρήτης – ΠΤΑΚ
 5. Δήμος Ρόδου
 6. Δήμος Χερσονήσου

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000,00 €

http://www.greece-cyprus.eu/images/news-files/2017/24032017/news24032017a2.pdf

Το δεύτερο έργο έχει τίτλο Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης των Δικτύων Ύδρευσης και Υποστήριξης του Εντοπισμού και της αποκατάστασης των διαρροών με ακρωνύμιο ΕΠΙΡΡΟΗ το οποίο εμπίπτει στον άξονα προτεραιότητας 3 διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων, στο θεματικό στόχο 6 προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της αποδοτικότερης χρήσης των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, των υδάτων, και σε σχέση με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Το προτεινόμενο ενιαίο σύστημα παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης (ΕΣΠΔΥ) αφορά στην αξιοποίηση των μετρήσεων εξειδικευμένων αισθητήρων που θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένες περιοχές στο δίκτυο ύδρευσης για τον έγκαιρο εντοπισμό διαρροών και την υποστήριξη του υπεύθυνου οργανισμού για τη χάραξη πολιτικής αναφορικά με τη συντήρηση του δικτύου και αναβάθμιση των εργασιών αποκατάστασης βλαβών.

Ο πυρήνας του ΕΣΠΔΥ είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΓΠΣ) πάνω στο οποίο θα γίνει ακριβής αποτύπωση των βαλβίδων και κρουνών πυρόσβεσης του δικτύου ύδρευσης με χρήση τεχνολογίας GPS που θα καθοδηγήσει και την όδευση των αγωγών. Επιπρόσθετα θα δημιουργηθούν διαφορετικά επίπεδα πληροφοριών σε σχέση με το δίκτυο που θα διασυνδεθούν χωρικά.

Το ΕΣΠΔΥ, αξιοποιώντας τις πληροφορίες για τη θέση των αισθητήρων και τις ενδείξεις των διαρροών, θα μπορεί να επεξεργάζεται τις σχετικές ενδείξεις σε πραγματικό χρόνο ώστε να ανιχνεύει τις διαρροές και να ενημερώνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (sms και email) τους αρμόδιους φορείς. Επιπρόσθετα, οι ενδείξεις και οι διαρροές θα οπτικοποιούνται στο ΓΣΠ και θα οριοθετείται η περιοχή ενδιαφέροντος ώστε να καθοδηγείται σωστά και με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια το συνεργείο αποκατάστασης. Οι πληροφορίες για τις διαρροές σε συνδυασμό με τις μετρήσεις θα διατηρούνται σε Βάση Δεδομένων ως ιστορικά στοιχεία και θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακτηθούν και να παρουσιαστούν στο χρήστη με τη μορφή θεματικών χαρτών.

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους:

 1. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 2. Υδατοπρομήθεια Λεμεσού
 3. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
 4. ΔΕΥΑ Χερσονήσου

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 839.848,75 €.

http://www.greece-cyprus.eu/images/news-files/2017/24032017/news24032017a3.pdf

Ακολουθήστε το Cretanmagazine στο Google News και στο Facebook