Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού  της Περιφέρειας Κρήτης έξεδωσε ανακοίνωση-ενημέρωση προς τους ελαιουργούς του νησιού για την προστασία του περιβάλλοντος από τα απόβλητα των ελαιουργείων.


Αναλυτικά το ενημερωτικό δελτίο:

Ενόψει της νέας ελαιοκομικής περιόδου και δεδομένου ότι κάθε χρόνο το Τμήμα Περιβάλλοντος και τα  Τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης έρχονται αντιμέτωπα με το σοβαρό πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τα απόβλητα των ελαιουργείων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει οι ελαιουργοί να προβαίνουν για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων:

Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα τόσο κατά τη λειτουργία των ελαιουργείων όσο και μετά τη λήξη της, ώστε να μη δημιουργούνται οχλούσες καταστάσεις, ανθυγιεινές εστίες, ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση των υγρών αποβλήτων σε ρέματα, ποτάμια, θάλασσα και έδαφος.

Σχετικά με τη διαχείριση των υγρών απόβλητων ελαιουργείων (κατσίγαρος), η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:

  • Εσχαρισμό – Δεξαμενή λιποσυλλογής
  • Δεξαμενή προσθήκης κροκιδωτικού (ασβέστη) υπό συνεχή ανάδευση
  • Δεξαμενή καθίζησης

Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους (ΑΕΠΟ) ή τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

Σε περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης ελαιουργείου δε διαθέτει ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ για τη μονάδα του, οφείλει να απευθυνθεί άμεσα:
είτε στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης για ανανέωση ΑΕΠΟ, είτε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας για ΠΠΔ.

Όταν η τελική διάθεση των αποβλήτων του ελαιουργείου γίνεται σε εξατμισοδεξαμενές (κατσιγαρόλακκοι), αυτές θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένες και εφοδιασμένες με ένα από τα παρακάτω:

  • Οριστική άδεια διάθεσης λυμάτων από τη Διεύθυνση Υγείας της αρμόδιας ΠΕ.
  • Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της αρμόδιας ΠΕ της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, στην περίπτωση που οι εξατμισοδεξαμενές βρίσκονται εκτός της εγκατάστασης του ελαιουργείου.
  • Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της αρμόδιας ΠΕ, στην περίπτωση που οι εξατμισοδεξαμενές βρίσκονται εντός της εγκατάστασης.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αποφυγή διαρροών και ρύπανσης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, ενώ θα πρέπει να ελεγχθούν τα αναχώματα για τυχόν αστοχίες.

Σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων ελαιουργείων (ελαιοπυρήνας):

Ο τριφασικός ελαιοπυρήνας θα πρέπει να μεταφέρεται σε αδειοδοτημένο πυρηνελαιουργείο.

Σε περίπτωση που κάποιο ελαιουργείο λειτουργεί διφασικά, θα πρέπει να έχει σύμβαση με πυρηνελαιουργείο νομίμως αδειοδοτημένο για επεξεργασία διφασικού ελαιοπυρήνα.

Επίσης  σε εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, το Τμήμα Περιβάλλοντος και τα Τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, θα συνεχίσουν, όπως κάθε χρόνο, τους έκτακτους και τακτικούς ελέγχους στα ελαιουργεία της Κρήτης με σκοπό την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τα απόβλητα των ελαιουργείων και ζητάμε την συνεργασία σας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, στα γραφεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού στο Ηράκλειο (τηλ 2813 410119, κα Κ. Βαβαδάκη) και στα Τμήματα της Διεύθυνσης στις ΠΕ Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων (τηλ 28413 40573 κ. Χ. Βαρδάκης, 28313 40717 κ. Ε. Ζωνουδάκη, 28213 45866 κ. Εμμ Βεγλιρής, αντίστοιχα).