Connect with us

Γεια, τι ψάχνεις;

Themata

Θέσεις εργασίας στους Αρχαιολογικούς Χώρους Ηρακλείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει (για όσο υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020)

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α ́/03-03-1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α ́/02-12-2016) και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ17/τ.Α ́/7-2-2019).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ. Α ́/14-03-2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
 3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/τ.Α ́/ 23-02- 2012) «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α ́/31-10-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α ́/16-3-2018).
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α ́/11-3-2020).
 7. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ
  Α ́75/31-3-2020).
 8. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α ́/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού».
 9. Το Π.Δ.4/2018 (ΦΕΚ7/τ.Α ́/22-01-2018) «Νέος Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 10. Το Π.Δ.83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α ́/9-07-2019) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/49541/4190/3975 /2990/02-02-2018 (ΑΔΑ:974Ν4653Π4-2ΜΛ) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
 12. Την υπ’ αριθμ. 290282/818/30-5-2019 (ΦΕΚ 2049/ τ.Β ́/ 04-06-2019) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
 13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./25/44464/20-02-2020 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, στο ΥΠ.ΠΟ.Α. .
 14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΠΣΕΙΔ/113196/9517/9363/3242/4-3-2020 (ΑΔΑ: 6Κ6Γ4653Π4-Ω7Γ) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού Έγκρισης κίνησης διαδικασιών πρόσληψης χιλίων εξακοσίων πενήντα (1650) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας επτά (7) μηνών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΠΣΕΙΔ/120737/ 10105/9929/3368/06-03-2020 απόφαση.
  15.
 15. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/173231/118233/10-04-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ, για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 16. Την ισχύουσα νομοθεσία για τους όρους αμοιβής και εργασίας του επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου.
  Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/117045/7481/05-03-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
  Βεβαίωση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. εξασφάλισης πιστώσεων για τη δαπάνη μισθοδοσίας, εργοδοτικών εισφορών του υπό πρόσληψη προσωπικού και δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης.
  9-3-2020)

Δείτε εδώ όλη την προκήρυξη.

Ακολουθήστε το Cretanmagazine στο Google News και στο Facebook

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δείτε και αυτά

ΚΡΗΤΗ

Στον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας Με κάθε λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η τελετή αποκάλυψης του συμβολικού μνημείου προς τιμήν των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Τίτου στον αρχαιολογικό...

Themata

Μουσική παράσταση «Φεγγαροβραδιά- Αφιέρωμα στα τραγούδια του Ελληνικού Κινηματογράφου» στον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας με την διοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και της Εφορείας Αρχαιοτήτων...

Themata

Συνάντηση για θέματα αναπτυξιακά και πολιτισμού στη Περιφέρεια Θέματα πολιτισμού αλλά και ανάπτυξης τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν οι Αντιπεριφερειάρχες Πολιτισμού Κώστας...

Themata

Επαναλειτουργεί το Τουριστικό Περίπτερο εντός του αρχαιολογικού χώρου της Γόρτυνας – Με ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του χώρου Η δημοτική αρχή, πιστή στις...

Webtv

Περιήγηση στη Γόρτυνα – Πολιτιστικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στη διάρκεια του σχολικού έτους 2012-2013 Ακολουθήστε το Cretanmagazine στο Google News και στο Facebook

Themata

Δείτε όλη την προκήρυξη και τα απαραίτητα δικαιολογητικά Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,...

Creta

Αναβάλλεται η δημοπρασία για την εκμίσθωση του τουριστικού περιπτέρου εντός του αρχαιολογικού χώρου της Γόρτυνας Στα πλαίσια των έκτακτων μέτρων και των περιορισμών που έχουν...

Themata

Προκήρυξη της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών για πρόσληψη υπαλλήλου με σύμβαση 6 μηνών, στην έδρα της Σχολής, στους Αγίους Δέκα Η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή...