Connect with us

Γεια, τι ψάχνεις;

Agrotika

7.093.000 ευρώ για την δακοκτονία στην Κρήτη

Απάντηση στην αναφορά του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη για την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας στην Κρήτη έδωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Όπως υπογραμμίζεται απο τον κ. Κόκκαλη Βασίλη ο προϋπολογισμός του προγράμματος για το 2018 παραμένει σταθερός στο ύψος των 7,09 εκατ ευρώ σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια. Ειδικότερα για την Περιφέρεια Κρήτης κατανέμεται ανά περιφερειακή ενότητα όπως φαίνεται στονακόλουθο Πίνακα:

Π.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 σε (€)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 σε (€)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 σε (€)

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2.783.000,00

2.782.908,00

2.800.000

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1.680.000,00

1.680.000,00

1.600.000

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

930.000,00

930.000,00

927.000

ΧΑΝΙΩΝ

1.700.000,00

1.700.000,00

1.750.000

ΣΥΝΟΛΟ

7.093.000,00

7.092.908,00

7.077.000

 

Όπως επισημαίνεται στόχος στην εφαρμογή του προγράμματος (σύμφωνα μετον ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά́, ορθολογική́ χρήσηαυτών και συναφείς διατάξεις», και το άρθρο 28 της οδηγίας 2009/128/EK για τηνορθολογική́ χρήση των γεωργικών φαρμάκων), θα πρέπει να είναι η ελαχιστοποίησητων ψεκασμών στο ύψος των εντελώς απαραίτητων και στον σωστό́ χρόνοεφαρμογής για την αποτελεσματική́ προστασία της ελαιοπαραγωγής.

Ως προς το Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2018, σημειώνεται ότι:

Α)Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρμόδια η ΔιεύθυνσηΠροστασίας Φυτικής Παραγωγής) απέστειλε έγκαιρα το αριθμ. 13997/136664/19-12-2017 έγγραφο με θέμα: «Έναρξη προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης τουδάκου της ελιάς για το έτος 2018» προς τις ελαιοκομικές Π.Ε. της χώρας.

Β) Η κατανομή των πιστώσεων έτους 2018 πραγματοποιήθηκε από το ΥπουργείοΕσωτερικών με την αριθμ. 2170/1-02-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΨΖ465ΧΘ7-ΑΤΔ) Υ.Α., συνολικού ύψους 20.100.000 €. Στην Περιφέρεια Κρήτης κατανεμήθηκε το ποσό των 7.093.000€ (35% του συνόλου).

Γ) Αναφορικά με τις διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού́ που θα απασχοληθεί́ για την καλύψη εποχικών αναγκών στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2018, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) έχεικαταρτίσει σχέδιο απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης & Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το οποίοκαθορίζεται για το έτος 2018 ο αριθμός κατά κατηγορία εκπαίδευσης τουπροσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πουαπαιτείται για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Προγράμματος Δακοκτονίας. Τοεν λόγω σχέδιο Κ.Υ.Α. υπεγράφη από τον Υπουργό́ Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίμων και τον Υπουργό́ Εσωτερικών και εστάλη για συνυπογραφή στονΥπουργό́ Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας από τους αρμοδίους Υπουργούς και τηδημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα καταρτίσει απόφαση τουΥπουργού́ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία το προβλεπόμενο προσωπικό θα κατανεμηθεί́ στις αρμόδιες για την πρόσληψη Π.Ε. – ΔΑΟΚ τωνΕλαιοκομικών Νομών της χώρας για την αντιμετώπιση των εποχικών αναγκών στοπρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2018.

Δ) Σχετικά́ με την προμήθεια των υλικών δακοκτονίας σε συνέχεια της μεταφοράς της πίστωσης ύψους 5.268.054 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%) από τοΥπουργείο Εσωτερικών στο ΥΠΑΑΤ, στις 16/04/2018 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια ελκυστικών και εντομοκτόνωνουσιών του Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2018.

Όσον αφορά́ στην εφαρμογή́ των Προγραμμάτων Δακοκτονίας, πρέπει ναεπισημανθεί́ ότι, σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. ΙΙΒβ31 του ν. 3852/2010 «ΝέαΑρχιτεκτονική́ της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–ΠρόγραμμαΚαλλικράτης» (Α ́87) και τα π.δ. που αφορούν στους Οργανισμούς των Περιφερειών, η κατάρτιση, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος των προγραμμάτωνυποχρεωτικών ή συλλογικών καταπολεμήσεων, όπως η καταπολέμηση του δάκου, των αρουραίων, των ακρίδων κ.ά., ανήκει στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίαςκαι Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Ελαιοκομικών Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) τηςχώρας.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του Προγράμματος Δακοκτονίαςαποτελεί́ αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών

Ακολουθήστε το Cretanmagazine στο Google News και στο Facebook

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Δείτε και αυτά

Themata

Παρακαλούνται όσοι ελαιοπαραγωγοί έχουν περιφραγμένα ελαιόφυτα να μεριμνήσουν ώστε ο εργολάβος ψεκασμού να έχει πρόσβαση στα δένδρα τους για να μπορεί να τα ψεκάσει Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας...

Themata

Σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος δακοκτονίας στο νησί Η πρόοδος του προγράμματος δακοκτονίας εξετάστηκε σε τηλεδιάσκεψη εργασίας με την συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη...

Agrotika

Οι βιοκαλλιεργητές να σημαδέψουν τα ελαιόφυτά τους για να αποφευχθεί ανεπιθύμητος ψεκασμός Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου γνωστοποιεί ότι την Παρασκευή 16-7-2021 θα ξεκινήσει ο δεύτερος γενικός δολωματικός ψεκασμός δακοκτονίας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γαλιά, το Σάββατο 17-7-2021 στα...

Agrotika

Παρακαλούνται, όσοι ελαιοπαραγωγοί έχουν περιφραγμένα ελαιόφυτα να μεριμνήσουν ώστε ο εργολάβος ψεκασμού να έχει πρόσβαση στα αγροτεμάχια Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου γνωστοποιεί ότι...