Connect with us

ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στα διπλώματα οδήγησης

Δημοσιεύτηκε

στις

Καλωδιωμένα με κάμερες και μικρόφωνα και διασυνδεδεμένα στο ίντερνετ ώστε τα οχήματα να είναι on line με το κέντρο ελέγχου του υπουργείου Υποδομών θα είναι το επόμενο διάστημα, τα οχήματα εξέτασης νέων οδηγών, στο πλαίσιο αλλαγής του θεσμικού πλαισίου που ετοιμάζει η κυβέρνηση


Το σχέδιο νόμου δόθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση για 10 μέρες, σε μια προσπάθεια να μπουν νέοι κανόνες και να παταχθεί η παραβατικότητα και η συναλλαγή μεταξύ εξεταστή και εξεταζόμενου.

Βάσει του σχεδίου νόμου, καθιερώνονται δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών, μπαίνει σε εφαρμογή σύστημα εποπτείας και ελέγχου εξεταστών και εκπαιδευτών ενώ προβλέπεται ότι η οδήγηση σε άτομα έως 17 ετών, θα γίνεται συνοδεία έμπειρου οδηγού μέχρι την συμπλήρωση των 18 ετών.

Μεγάλες καμπάνες επιβάλλουν οι νέες ρυθμίσεις και για όσους παρεμποδίζουν ή αλλοιώνουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα αφαιρούνται –μεταξύ άλλων – από τους εκπαιδευτές και τις σχολές οδηγών οι σχετικές άδειες. Οι νέοι οδηγοί θα εξετάζονται όπως ισχύει μέχρι σήμερα πρώτα στα θεωρητικά μαθήματα της οδήγησης (σήματα) και εφόσον περάσουν και στην οδήγηση.

Σε περίπτωση που κοπούν κατά το δεύτερο στάδιο, τότε εξετάσεις θα δίνουν από την αρχή. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς θα γίνεται σε δύο στάδια, τα οποία θα πραγματοποιούνται σε διαφορετικές ημέρες.

Στο πρώτο στάδιο της δοκιμασίας θα εξετάζονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες οδήγησης (πορεία). Εφόσον αυτό ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα εξετάζονται στο δεύτερο που είναι οι ειδικές δοκιμασίες (π.χ κίνηση και ακινητοποίηση δικύκλου χωρίς λειτουργία κινητήρα, ελικοειδής διαδρομή, πέδηση εκτάκτου ανάγκης, οπισθοπορεία με στροφή κ.α).

Οι δοκιμασίες διενεργούνται χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή και εξεταστή, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή Πίστες Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών, οι οποίοι βρίσκονται σε οικεία ή όμορη Περιφερειακή Ενότητα.

Μετάδοση σε πραγματικό χρόνο

Η θεωρητική εξέταση και η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των οδηγών, μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο και καταγράφεται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Το καταγεγραμμένο υλικό προστατεύεται αυστηρά από οποιαδήποτε παρέμβαση και με ευθύνη του εκπαιδευτή υποψηφίου οδηγών και της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας μεταφορτώνεται αμελλητί, σε διαδικτυακή εφαρμογή την ίδια ημέρα.

Το καταγεγραμμένο υλικό, που διέπεται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, περιέχει οπτικοακουστικό υλικό, από το χώρο διενέργειας των θεωρητικών εξετάσεων, όπου απεικονίζονται όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία, από το εσωτερικό του εκπαιδευτικού οχήματος και από το εξωτερικό για να αποτυπώνει το οδικό δίκτυο που κινείται το όχημα.

Οπτικοακουστικά μέσα καταγραφής

Η εποπτεία του έργου των εξεταστών, ανατίθεται στο Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η αξιολόγηση του καταγραφικού υλικού του έργου των εξεταστών, ανατίθεται στο Τμήμα Αδειών Οδήγησης και Επιμόρφωσης Οδηγών της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και ασκείται από αξιολογητές που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η περίπτωση διενέργειας εξέτασης χωρίς τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων συνιστά δημιουργία εμποδίων στην άσκηση της εποπτείας και του ελέγχου και κατατάσσεται στις πολύ σοβαρές παραβάσεις, επισύρει στους εμπλεκόμενους, πλην του αξιολογητή, διοικητικές κυρώσεις.

Με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τα οπτικοακουστικά μέσα καταγραφής, ρυθμίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές τους, οι διαδικασίες τοποθέτησης και έγκρισης τους, και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους, εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του νόμου.

Εξεταστές

Εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, γίνεται ο καθορισμός του απαιτούμενου αριθμού των εξεταστών, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των χορηγημένων, ανά κατηγορία, αδειών οδήγησης του προηγούμενου έτους, που τηρούνται στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης και το Μηχανογραφικό Σύστημα Καταγραφής Αποτελεσμάτων των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς (ΜΗΣΚΑ) του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο αριθμός των εξεταστών είναι διπλάσιος από τον απαιτούμενο.

Κάθε τετράμηνο, μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, ορίζονται οι μισοί εξεταστές ως τακτικοί και οι υπόλοιποι ως αναπληρωματικοί, με σκοπό τη διαρκή εναλλαγή των εξεταστών οι οποίοι συμμετέχουν στο έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς. Οι τακτικοί εξεταστές ασκούν αποκλειστικό έργο στο αντικείμενο, ενώ οι αναπληρωματικοί με παράλληλα καθήκοντα και μόνο όταν αυτό απαιτηθεί για λόγους ανωτέρας βίας.

Ηλεκτρονική κλήρωση εξεταστών

Πριν την εξέταση κάθε σταδίου πραγματοποιείται ηλεκτρονική κλήρωση, από την οποία προκύπτει ο εξεταστής για κάθε υποψήφιο οδηγό ή οδηγό. Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι από τους εξεταστές, δημιουργούνται ομάδες εξεταζομένων που μπορούν να εξετάζονται ταυτόχρονα. Η κλήρωση, από την οποία προκύπτει το ζευγάρι εξεταζόμενου και εξεταστή, πραγματοποιείται ανά ομάδα ακριβώς πριν την έναρξη της εξέτασης και αφού έχει ολοκληρωθεί η εξέταση της προηγούμενης ομάδας.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζεται ο απαιτούμενος αριθμός των εξεταστών ανά κατηγορία άδειας οδήγησης και ανά Διεύθυνση ή και Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Κέντρο ελέγχου στο υπουργείο Υποδομών

Στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται και λειτουργεί “Κέντρο Ελέγχου”, το οποίο θα μπορεί να διασυνδέεται και να διαμοιράζει οπτικοακουστικό υλικό ανά Περιφερειακή Ενότητα όταν το υλικό αφορά την πρακτική ή την θεωρητική εξέταση, που διενεργείται υπό την εποπτεία και της Περιφερειακής Ενότητας.

Το οπτικοακουστικό υλικό φυλάσσεται υποχρεωτικά για μία δεκαετία σε ηλεκτρονικό αρχείο και απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή του. Από το υπουργείο αναπτύσσεται ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εκπαίδευσης και εξέτασης, το αργότερο σε 12 μήνες από την έναρξη ισχύος του νέου θεσμικού πλαισίου.

Στο σύστημα αυτό, ο υποψήφιος οδηγός, ως εκπαιδευόμενος και εξεταζόμενος, μπορεί να προβεί σε καταγγελία σχετικά με την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτές, τις Σχολές Οδηγών, και τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο.), έως και δυο εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της εκπαίδευσης και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της εξέτασης.

Για την εξέταση, τους εκπαιδευτές και τους εξεταστές εντός προθεσμίας 2 εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη της εξέτασης. Οι καταγγελίες των υποψηφίων οδηγών και οδηγών γίνονται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και έχουν πρόσβαση σε αυτές μόνο οι αρχές εποπτείας. Για τη λειτουργία του συστήματος εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων, καθιερώνεται ηλεκτρονική καρτέλα υποψηφίου οδηγού, εξεταστή, εκπαιδευτή, Σχολής Οδηγών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών, η οποία συγκεντρώνει όλα τα αναγκαία.

Διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα από 500 – 1000 ευρώ

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται και κατατάσσονται οι παραβάσεις, οι διοικητικές κυρώσεις στους παραβάτες του συστήματος εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών, η διαδικασία επιβολής τους και το ύψος των προστίμων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίζεται η βεβαίωση των διοικητικών προστίμων η διαδικασία είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της.

Οι παραβάσεις κατατάσσονται ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητάς τους σε πολύ σοβαρές, σε σοβαρές και σε ελαφριές παραβάσεις. Κριτήρια για την σοβαρότητα μιας παράβασης είναι η πιθανότητα να αλλοιωθούν τα δεδομένα εξέτασης και κυρίως το αποτέλεσμα των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών ή οδηγών, να δημιουργηθούν εμπόδια σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας εξέτασης υποψηφίων οδηγών, η παρέμβαση οποιασδήποτε μορφής στη διενέργεια των εξετάσεων, η δημιουργία εμποδίων στην άσκηση της εποπτείας και του ελέγχου, η παραποίηση των παραστατικών και εγγράφων που σχετίζονται με τις εξετάσεις και η δωροδοκία.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται για πολύ σοβαρές παραβάσεις όπως η αλλοίωση των δεδομένων των εξετάσεων, στέρηση χορήγησης διπλώματος από 1 έως 3 χρόνια για τον υποψήφιο οδηγό, απομάκρυνση 1 χρόνο για τον επιτηρητή από το έργο της επιτήρησης, αφαίρεση άδειας για τον εκπαιδευτή οδηγών και την σχολή αντίστοιχα και οριστική απομάκρυνση από το έργο της αξιολόγησης στον αξιολογητή. Επιπλέον, επιβολή προστίμων από 500 έως 1000 στους υποψήφιους οδηγούς, τη σχολή οδηγών, στον εξεταστή, και στον αξιολογητή της εξέτασης.

Συνοδευόμενη οδήγηση

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο αρχικής χορήγησης άδειας οδήγησης κατηγορίας Β, καθιερώνεται ολοκληρωμένο σύστημα συνοδευόμενης οδήγησης για νέους υποψήφιους οδηγούς, μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των 17 ετών, που περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

α) Συστηματική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση από εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών.

β) Επιτυχή θεωρητική εξέταση.

γ) Χορήγηση βεβαίωσης από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου για συνοδευόμενη οδήγηση με συνοδεία ενήλικα-έμπειρου οδηγού για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών και επιβεβαιωμένο χρόνο συνοδευόμενης οδήγησης τουλάχιστον 100 ωρών, εκ των οποίων οι 10, αφορούν οδήγηση μία ώρα μετά τη δύση του ηλίου.

στ) Επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, εφόσον έχει συμπληρωθεί η ηλικία των 18 ετών, προκειμένου να του χορηγηθεί το δικαίωμα άδειας ανεξάρτητης οδήγησης.

newmoney.gr

Ακολουθήστε το Cretanmagazine στο Google News και στο Facebook