Connect with us

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ως 31 Δεκέμβρη αιτήματα κτηνοτρόφων για ανακατανομές βοσκότοπων

Δημοσιεύτηκε

στις

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι και οι φορείς τους να καταθέτουν αίτημα για χωροταξική ανακατανομή βοσκήσιμων γαιών στις Περιφέρειες της χώρας


Αυτό ορίζει σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάρκου Μπόλαρη, που πήρε ΦΕΚ στις 7 Σεπτεμβρίου, σχετικά με τη «Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

Τα εν λόγω αιτήματα αναλαμβάνουν να διαβιβάσουν εντός του επόμενου ημερολογιακού έτους οι ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας και οι Δήμοι στην Επιτροπή, που συνίσταται με βάση την ίδια απόφαση.

Μεταξύ άλλων η εν λόγω τριμερής επιτροπή (ΔΑΟΚ, Δήμος, ΟΠΕΚΕΠΕ) κάθε νομού αναλαμβάνει να ελέγξει χωροταξικά την ορθότητα της κατανομής των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών και να διορθώσει τυχόν σφαλμάτων ή αστοχίες που εντοπίζονται, σε συσχέτιση με τυχόν αιτήματα κτηνοτρόφων. Επίσης, τυχόν χωροταξικές ανακατατάξεις των κατανεμηθέντων δικαιωμάτων βόσκησης επιλέξιμων ή μη επιλέξιμων γαιών, σε περίπτωση που σε τμήματα ή και σε ολόκληρο το βοσκότοπο απαγορευτεί η βόσκηση ή η εν λόγω γαία χαρακτηρισθεί αναδασωτέα.

Ευθύνη της ίδιας επιτροπής είναι η κατανομή σε νέους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών από τις εκτάσεις, οι οποίες αποτελούν απόθεμα ή τυχόν αύξηση επιλεξιμότητας.

Εξάλλου σύμφωνα με όσα ορίζει το Άρθρο 7 της Απόφασης: «Η πρώτη εφαρμογή αυτής της απόφασης αφορά διορθώσεις που θα ενσωματωθούν στην κατανομή του έτους 2017», ενώ «οι οφειλές που βεβαιώνονται από την κατανομή του έτους 2016, καταβάλλονται το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου του 2017».

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ

Άρθρο 3

Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών

1. Μετά την κύρωση των καταστάσεων κατανομής, οι κτηνοτρόφοι καλούνται από το Δήμο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η βοσκήσιμη γαία που τους έχει κατανεμηθεί, προκειμένου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα σχετικά με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας έκτασης.

Οι κτηνοτρόφοι ειδοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο από τον αρμόδιο Δήμο για τον χρόνο και τον τόπο που θα γίνει η ενυπόγραφη ενημέρωση.

2. Για κάθε κτηνοτρόφο εκτυπώνεται έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας σε δύο αντίτυπα το οποίο επέχει θέση σύμβασης μίσθωσης και στο οποίο αναγράφονται οι εξής πληροφορίες:

α) τα στοιχεία του μισθωτή (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση –τοποθεσία εγκατάστασης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης),

β) το εμβαδόν της υπό μίσθωση βοσκήσιμης γαίας,

γ) το τοπωνύμιο – θέση, Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται η υπό μίσθωση βοσκήσιμη γαία και τον κωδικό αγροτεμαχίου αναφοράς,

δ) η διάρκεια της μίσθωσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον οριζόμενο στο άρθρο 4 Ν. 4351/2015 χρόνο,

ε) η επιλεξιμότητα ή μη της υπό μίσθωση βοσκήσιμης γαίας,

στ) η κυριότητα της έκτασης (δημόσια ή δημοτική),

ζ) το ύψοςτου μισθώματος.

3. Ο ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος λαμβάνει γνώση προσυπογράφοντας το έντυπο και παραλαμβάνει ένα αντίγραφο. Το δεύτερο αντίγραφο παραμένει στο Δήμο εάν πρόκειται για δημοτική έκταση ή αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ, εάν πρόκειται για δημόσια έκταση.

4. Η αρμόδια ΔΑΟΚ ή ο Δήμος κατά περίπτωση, ενημερώνουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ επισυνάπτοντας στη διαδικτυακή εφαρμογή το ενυπόγραφο έντυπο κατανομής.

5. Οι κατανεμηθείσες μη επιλέξιμες βοσκήσιμες γαίες αποτυπώνονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης.

 

Άρθρο 4

Διαδικασία πληρωμής – διάθεσης μισθώματος

1. Το ύψος του μισθώματος που καταβάλλεται από τους κτηνοτρόφους για τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής της έκτασης που τους κατανεμήθηκε, αναγράφεται στο έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας .

2. Στην περίπτωση που στον κτηνοτρόφο έχει κατανεμηθεί δημοτική και δημόσια έκταση υπολογίζεται το σύνολο του μισθώματος.

3. Το οφειλόμενο ποσό κατατίθεται υπέρ της Περιφέρειας στα διοικητικά όρια της οποίας ασκείται η βόσκηση, σε ειδικό λογαριασμό με Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ).

4. Η Περιφέρεια έχει την υποχρέωση διάθεσης του ποσού που συγκεντρώνεται στο λογαριασμό αυτό για την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, όπως ορίζει η περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4351/2015, όπως ισχύει.

5. Η Περιφέρεια καταβάλλει στους αρμόδιους Δήμους οι οποίοι έχουν εκμισθώσει Δημοτικές βοσκήσιμες γαίες, το χρηματικό ποσό που αφορά στην εκμίσθωση των γαιών αυτών, με την εξαίρεση της παρ. 6.

6. Για βοσκήσιμες γαίες οι οποίες βρίσκονται στην κυριότητα ΟΤΑ Α΄ βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3208/2003 (Α΄303) όπως ισχύει και τις διατάξεις του Π.δ. 258/1985 «Δημοτικό και Κοινοτικό Κτηματολόγιο» (Α΄ 99) όπως ισχύει, οι οποίοι επιθυμούν οι εκτάσεις αυτές να συμπεριληφθούν στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης που θα εκπονηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 2 του Ν. 4351/2015, παρακρατείται από την Περιφέρεια το 40 % του μισθώματος από τη χρήση της βοσκής των εν λόγω εκτάσεων για την κάλυψη των δαπανών εκπόνησης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, με σκοπό τη βελτίωση του βοσκότοπου.

7. Στην περίπτωση που οι βοσκήσιμες γαίες οι οποίες χρησιμοποιούνται εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4351/2015, ο ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος που τις χρησιμοποιεί αιτείται και λαμβάνει από την αρμόδια ΔΑΟΚ βεβαίωση μη οφειλής, προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά.

8. Για ακίνητα τα οποία διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με το Ν. 4061/2012 (Α΄ 66), τα οποία έχουν παραχωρηθεί ή παραχωρούνται για βόσκηση σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 7 του νόμου αυτού ή στα οποία κτηνοτρόφοι έχουν αποκατασταθεί κτηνοτροφικά έχοντας δικαίωμα χρήσης των ακινήτων για βόσκηση σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του ίδιου ως άνω νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4061/2012 και ο ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος που τις χρησιμοποιεί αιτείται και λαμβάνει βεβαίωση μη οφειλής, προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά.

9. Στην περίπτωση που ο κτηνοτρόφος μισθώνει ιδιωτική βοσκήσιμη γαία από ιδιώτη φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προσκομίζει στην αρμόδια ΔΑΟΚ το σχετικό μισθωτήριο και αιτείται και λαμβάνει βεβαίωση περί μη οφειλής.

 

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις κτηνοτρόφων

1. Οι κτηνοτρόφοι στους οποίους έχει κατανεμηθεί δημόσια ή δημοτική βοσκήσιμη γαία υποχρεούνται στην πληρωμή του οφειλόμενου μισθώματος, για το οποίο έχουν λάβει γνώση ενυπόγραφα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, εντός τριμήνου από την προσυπογραφή τους.

2. Αντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής της οφειλής κατατίθεται από τον κτηνοτρόφο στην αρμόδια ΔΑΟΚ.

3. Στις υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων συμπεριλαμβάνονται και εκείνες του άρθρου 8 της αριθ. 873/55993/20.5.2015 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Βρείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ με τη Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών

 

agronews.gr

Ακολουθήστε το Cretanmagazine στο Google News και στο Facebook

Σχολιασε

ΑΦΗΣΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *