Connect with us

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Οι αλλαγές για την συνδεδεμένη στον τομέα της κτηνοτροφίας

Δημοσιεύτηκε

στις

Στην τροποποίηση της απόφασης για την Συνδεδεμένη Ενίσχυση στον τομέα της Κτηνοτροφίας όσον αφορά την επιλεξιμότητα των βοοδειδών και αιγοπροβάτων αλλά και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων προχώρησε το ΥΠΑΑΤ


Με την τροποποιητική, την οποία υπογράφει ο υπουργός ο Β. Αποστόλου, οι αλλαγές ισχύουν από την τρέχουσα χρονιά (2018).

Αφορά τη χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης ζωικού κεφαλαίου χωρίς γη στους κτηνοτρόφους βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1) και αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 2),

Ειδικότερα, με βάση την τροποποιητική:

Επιλέξιμα θεωρούνται τα βοοειδή που έχουν σημανθεί και καταγραφεί και βρίσκονται στην κατοχή του βοοτρόφου για διάστημα άνω των πέντε (5) μηνών με καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης της εν λόγω κατοχής εντός του έτους ενίσχυσης, «χωρίς να είναι απαραίτητη η κατοχή τους κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης» όπως προστέθηκε.

Επίσης, ισχύει πλέον ότι:

Επιλέξιμα προς πληρωμή για την ενίσχυση της παρούσας απόφασης είναι τα βοοειδή για τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί οι όροι επιλεξιμότητας, στο σύνολο των προβλεπόμενων ελέγχων που διενεργούνται στο πλαίσιο χορήγησης των άμεσων ενισχύσεων. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να θεωρηθούν επιλέξιμα προς πληρωμή, τα επιλέξιμα βοοειδή που έχουν απομακρυνθεί από την εκμετάλλευση, σύμφωνα με τους προαναφερθέντες ελέγχους, θα πρέπει η εν λόγω απομάκρυνση να είναι νόμιμη.

Και άρα με βάση τα παραπάνω : «Το σύνολο των επιλέξιμων προς πληρωμή βοοειδών εκφράζονται σε ΜΜΖ σύμφωνα με τον πίνακα μετατροπής του άρθρου 7».

Επιπλέον:

Επιλέξιμα θεωρούνται τα αιγοπρόβατα ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου που έχουν σημανθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του αρ. 5 και έχουν καταγραφεί σύμφωνα με την περίπτωση 12 της παρ. Γ του αρ.8, της κοινής υπουργικής απόφασης 263493/27.07.2004 (ΦΕΚ 1253, τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε από την κοινή υπουργική απόφαση 134167/18.4.2011 (ΦΕΚ 823, τ.Β΄), και τα οποία διατηρούνται στην εκμετάλλευση για περίοδο που ξεκινάει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους έως και 15/12 του έτους ενίσχυσης.

Δηλαδή οι δικαιούχοι να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων, όπως προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 911/2004 της Επιτροπής και στον κανονισμό (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου.

Αναφορικά με το άρθρο 5, σύμφωνα με το οποίο οι κτηνοτρόφοι, κάτοχοι βοοτροφικών ή/και αιγοπρο- βατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, που επιθυμούν να είναι δικαιούχοι της εν λόγω ενίσχυσης υποχρεούνται:

  1. Να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στο έντυπο της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης ενίσχυσης κάθε έτους, εφόσον δεν είναι δικαιούχοι της βασικής ενίσχυσης. Για τη δήλωση αυτή ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής συνεπάγεται ότι ο κτηνοτρόφος αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, στην οποία δηλώνεται:

Για το Μέτρο 1, η επιθυμία του βοοτρόφου να λάβει τη συνδεδεμένη ενίσχυση, χωρίς να είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων δήλωση των επιλέξιμων ζώων από τους δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καν. 809/2014. Δεν ισχύει πλέον το πλήθος των επιλέξιμων βοοειδών εκφρασμένων σε ΜΜΖ που διατηρούν στην κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση εντός του έτους ενίσχυσης.

Επίσης, ισχύει πλέον ότι οφείλουν «να διατηρούν στην εκμετάλλευσή τους το πλήθος των επιλέξιμων βοοειδών (μέτρο 1) όπως ορίζεται στην παράγραφο Β2 του άρθρου 3 και το πλήθος των επιλέξιμων αιγοπροβάτων (μέτρο 2) που δηλώνουν κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παράγραφο Γ2 του άρθρου 3».

Όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους παραμένει ότι διενεργούνται ετησίως σε ποσοστό τουλάχιστον 5% για το μέτρο 1 και 10% για το μέτρο 2, επί του συνόλου των δικαιούχων που υποβάλλουν αίτηση για το καθεστώς της παρούσας απόφασης. Ωστόσο προστίθεται η διευκρίνηση ότι : «Οι επιτόπιοι έλεγχοι του δείγματος του Μέτρου 1 κατανέμονται σε όλο το έτος ενίσχυσης, με πολλαπλές επισκέψεις στους κτηνοτρόφους του δείγματος».

Ως προς το άρθρο 7 «Προσδιορισμός MMZ και επιλέξιμων προς πληρωμή ζώων», η τροποποίηση αφορά την παράγραφο 2, σύμφωνα με την οποία:

Μέτρο 1: Εφόσον τηρείται η υποχρέωση της παρ. 1Α, του άρθρου 5 της παρούσης, ο συνολικός αριθμός των προσδιορισθέντων για πληρωμή ΜΜΖ βοοειδών της εκμετάλλευσης του δικαιούχου, προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τις επιλέξιμες προς πληρωμή ΜΜΖ βοοειδών, όπως ορίζονται στην παρ. Β4 του άρθρου 3 και τα ευρεθέντα επιλέξιμα βοοειδή κατά τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους, όπως ορίζονται στο άρθρο 6.

Τέλος, στο άρθρο 9, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: Εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση: Α. Για το Μέτρο 1 μεταξύ των επιλέξιμων και των επιλέξιμων προς πληρωμή βοοειδών, Β. Για το Μέτρο 2, μεταξύ των δηλωθέντων και προσδιορισθέντων επιλέξιμων αιγοπροβάτων, μη συμμόρφωση ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν και οφείλονται στον γεωργό, εφαρμόζονται οι μειώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 64 και 77 του Καν (ΕΕ) 1306/2013 και στο άρθρο 31 του Καν (ΕΕ) 640/2014.

ypaithros.gr

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Αποχώρησαν από τα μπλόκα οι αγρότες

Δημοσιεύτηκε

στις

Οι αγρότες δηλώνουν περήφανοι για τον αγώνα τους


Αποχώρησαν το Σάββατο από τα μπλόκα τους οι προσκείμενη στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αγρότες της Κρήτης, παρά το γεγονός ότι δεν έμειναν ικανοποιημένοι από τη συνάντηση των εκπροσώπων τους με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σε ανακοίνωσή τους δηλώνουν περήφανοι για τον αγώνα τους, τον οποίο, όπως αναφέρουν, θα συνεχίσουν με διάφορες μορφές.

Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Αρχανών – Αστερουσίων, που για 20 ημέρες είχε στήσει το μπλόκο στα Πραιτώρια, αναφέρεται: «Μετά τη συνέλευση στο μπλόκα, όπου έγινε διεξοδική και γόνιμη συζήτηση για τα αρνητικά αποτελέσματα της συνάντησης με το κυβερνητικό κλιμάκιο, η απόφασή μας είναι η συνέχιση του αγώνα. Ένας αγώνας για την επιβίωση που επί χρόνια δίνουμε, όχι μόνο στο μπλόκο, αλλά με κάθε μορφή πάλης. Ένας αγώνας σκληρός και μακροχρόνιος που με το δυνάμωμα του Αγροτικού Συλλόγου, το στήσιμο νέων, το δυνάμωμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Το Σάββατο 16/2, γυρίσαμε στα χωριά μας, στα Αστερούσια και σε όλη τη χώρα, οργανωμένα και συντονισμένα, όπως ξεκινήσαμε. Φεύγουμε καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για την αδιαλλαξία της και προειδοποιώντας την ότι θα μας βρίσκει συνεχώς μπροστά της. Φεύγουμε με το κεφάλι ψηλά, περήφανοι για τον αγώνα μας, ο οποίος συνεχίζεται με διάφορες μορφές. Δίνουμε νέο αγωνιστικό ραντεβού στις αρχές του Μάρτη για να τιμήσουμε αγωνιστικά την 109η επέτειο του Κιλελέρ, με άλλους Αγροτικούς Συλλόγους και Επιτροπές Αγώνα. Για να διαμηνύσουμε την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να μην γίνουμε σύγχρονοι κολίγοι».

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμή 2,5 εκατ. ευρώ σε 821 δικαιούχους

Δημοσιεύτηκε

στις

Αφορά πληρωμές σε 821 δικαιούχους


Σε πληρωμή 2,5 εκατ. ευρώ προχώρησε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Αναλυτικά, από τις 12/2/2019 έως τις 14/2/2019 ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέβαλε σε 821 δικαιούχους το ποσό των 2.582.270,39 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν, μεταξύ άλλων, ανειλημμένες υποχρεώσεις σε δασώσεις και τη βιολογική κτηνοτροφία.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Έρχεται το 8ο Παγκρήτιο Φόρουμ Προώθησης Κρητικών Προϊόντων

Δημοσιεύτηκε

στις

Η συμμετοχή στο φόρουμ είναι δωρεάν


Το Σάββατο, 30 Μαρτίου, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, θα διεξαχθεί το 8ο Παγκρήτιο Φόρουμ Προώθησης Κρητικών Προϊόντων στα Κρητικά Ξενοδοχεία και στα Δίκτυα Διανομής – Super Market.

Η φετινή διοργάνωση θα περιλαμβάνει, επιπλέον, συναντήσεις ξενοδόχων με επαγγελματίες, βιοτέχνες, μεταποιητές και άλλων προϊόντων που σχετίζονται με τον τουρισμό, πλην του αγροδιατροφικού, όπως γινόταν μέχρι τώρα.

Η συμμετοχή στο φόρουμ είναι δωρεάν και οι δηλώσεις από τους ενδιαφερόμενους πρέπει να γίνουν μέχρι την Πέμπτη, 14 Μαρτίου, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

Facebook

Δημοφιλη